Politica privind protectia datelor cu caracter personal

    I. PRINCIPIILE SOCIETATII ECHIPA 07FUNERARE SRL PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Politica expune principiile de bază ale ECHIPA 07FUNERARE S.R.L. privind protecţia datelor cu caracter personal şi standardele de securitate a datelor şi asigură conformitatea cu legile naţionale şi internaţionale, ȋn vigoare, privind protecţia datelor.


Principiile ECHIPA 07FUNERARE S.R.L. privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt urmatoarele:

Respectarea legilor, corectitudine si transparenţă

Datele personale vor fi colectate şi prelucrate ȋn mod legal, corect şi transparent pentru a proteja drepturile individuale ale subiecţilor datelor.

Limitarea la scopul specificat

Datele personale vor fi colectate doar pentru scopuri explicite şi legitime şi nu vor fi prelucrate intr-un mod incompatibil cu scopurile iniţiale.

Acurateţea datelor / Actualitatea datelor

Datele personale vor fi precise şi ȋn cazurile ȋn care este necesar, actualizate constant. ECHIPA 07FUNERARE S.R.L. va lua toate măsurile necesare pentru a elimina sau rectifica inadvertenţele in mod prompt.

Limitarea la datele necesare

Datele personale vor fi adecvate, relevante şi limitate la strictul necesar. Datele personale nu vor fi păstrate pentru o perioada mai lungă de timp decat este necesar.

Securitatea prelucrării datelor / Securitatea datelor 

Datele personale vor fi prelucrate ȋn condiţii de siguranţă. Vor fi luate masuri tehnice şi organizaţionale adecvate privind securitatea datelor, ȋmpotriva prelucrarii sau a alterării neautorizate, ȋmpotriva pierderii sau a distrugerii, precum şi ȋmpotriva dezvăluirii şi a accesului neautorizat la date personale transmise, stocate sau prelucrate. ECHIPA 07FUNERARE S.R.L. asigură, ȋn totalitate, integritatea, disponibilitatea, confidenţialitatea şi autenticitatea ȋn ceea ce priveşte datele cu caracter personal. În eventualitatea unui incident, ECHIPA 07FUNERARE S.R.L. are abilitatea de a restaura, ȋn timp util, disponibilitatea şi accesul la datele cu caracter personal.

Responsabilitate

ECHIPA 07FUNERARE S.R.L. ȋşi asumă responsabilitatea pentru toate activităţile privind prelucrarea datelor cu caracter personal, ȋşi manifestă responsabilitatea şi are capacitatea de a demonstra conformitatea.


II. INFORMAREA COMPLETĂ ŞI CONSISTENTĂ A PERSOANEI VIZATE

ECHIPA 07FUNERARE S.R.L. va informa persoanele vizate ȋn mod complet şi direct asupra politicii sale privind prelucrarea datelor cu caracter personal.


III. CONSIMŢĂMȂNTUL PERSOANEI VIZATE

ECHIPA 07FUNERARE S.R.L. va prelucra date cu caracter personal doar dacă persoana vizată şi-a exprimat consimţământul expres şi neechivoc.


IV. SCOPURI

ECHIPA 07FUNERARE S.R.L. colectează și prelucrează datele cu caracter personal pentru următoarele scopuri de prelucrare:

Administrarea, îmbunatatirea și realizarea serviciilor furnizate

Activități comerciale de vânzări servicii, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări de servicii pe website-urile societatii, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață, statistică.

Reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor ECHIPA 07FUNERARE S.R.L, desfăsurarea campaniilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor de servicii și comportamentului consumatorului.

Activități de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/ clienților privind evaluarea serviciilor oferite (inclusiv evaluarea serviciilor pe website-urile societatii).


V. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Pentru realizarea scopurilor de mai sus sunt prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal:

Pentru administrarea, îmbunătățirea și realizarea serviciilor furnizate: nume, prenume, adresa (domiciliu/reședința), e-mail, informații tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului – locația acestuia, adresa IP, tipul de echipament hardware, informații în legătură cu intervalul orar precum și data la care a fost folosit website-urile societatii, alte informații care rezultă din folosirea aplicațiilor de tip Cookies; 

Pentru activități comerciale de vânzări de servicii, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări, inclusiv vânzări online pe website-urile societatii, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață, statistică: nume, prenume, adresa (domiciliu/reședința), telefon, e-mail, adrese de livrare.

Pentru reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor ECHIPA 07FUNERARE S.R.L, desfășurarea companiilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului consumatorului: nume și prenume, telefon/fax, e-mail, adresa (domiciliu/reședința),  obișnuințe/ preferințe/ comportament

Pentru activități de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/ clienților privind evaluarea serviciilor oferite de ECHIPA 07FUNERARE S.R.L, îmbunătățirea calității serviciilor în cadrul serviciului Call Center: nume și prenume, telefon/fax, e-mail, adresa (domiciliu/reședința), voce, obișnuințe/preferințe/comportament, alte date care rezultă din evaluarea produselor de către clienți – în plus, ECHIPA 07FUNERARE S.R.L prelucrează date referitoare la: cod numeric personal, serie și număr act identitate, date bancare, doar pentru situațiile în care intervin înlocuiri de Servicii.

În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare: stocarea de date cu caracter personal menționate la scopurile de mai sus în vederea menținerii evidențelor legate de activitățile desfășurate, pentru protejarea drepturilor în justiție și exercitarea altor drepturi conform legii și contractelor încheiate, îndeplinirea eventualelor cerințe de arhivare, în acord cu dispozițiile legale.

Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție cum ar fi codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, vor fi colectate și prelucrate în condiții limitative și în concordanță cu dispozițiile legale pentru asigurarea respectării regulilor aplicabile în domeniul protecției datelor cu privire la acestea. Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru ca ECHIPA 07FUNERARE S.R.L. să realizeze activitățile listate conform celor de mai sus.


VI. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menționate mai sus, ECHIPA 07FUNERARE S.R.L poate dezvălui datele cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

partenerilor contractuali ai ECHIPA 07FUNERARE S.R.L (cum este cazul companiilor cu care ECHIPA 07FUNERARE S.R.L se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare)

furnizori de servicii (de marketing, servicii de plată / bancare sau alte servicii), inclusiv entități care asistă ECHIPA 07FUNERARE S.R.L în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, asiguratori, autorități publice (Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate, altor companii din același grup cu ECHIPA 07FUNERARE S.R.L.

Datele înregistrate  nu se vând către terți și sunt folosite doar în scopul îmbunătățirii serviciilor ECHIPA 07FUNERARE S.R.L. 


VII. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

Persoana vizată are următoarele drepturi: 

dreptul de a obţine de la ECHIPA 07FUNERARE S.R.L., la cerere si în mod gratuit, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de ECHIPA 07FUNERARE SRL;

dreptul de a obţine de la ECHIPA 07FUNERARE S.R.L. la cerere şi în mod gratuit, rectificarea sau actualizarea ȋn special a datelor incomplete sau inexacte, pe baza actelor doveditoare;

dreptul de a obţine de la ECHIPA 07FUNERARE S.R.L., la cerere şi în mod gratuit, transformarea ȋn date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conformă cu legislaţia;

dreptul de a obţine de la ECHIPA 07FUNERARE S.R.L., la cerere şi în mod gratuit, informarea asupra operaţiunilor efectuate cu datele personale şi identitatea terţilor cărora le-au fost dezvăluite datele personale, dacă acestă informare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat;

dreptul de a se opune ȋn orice moment, din motive ȋntemeiate şi legitime, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor ȋn care există dispoziţii legale contrare; ȋn caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele ȋn cauză;

dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care au fost incălcate; de asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de lege, persoana vizata se poate adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.


VIII. PREVEDERI SPECIALE LEGATE DE MINORI 

ECHIPA 07FUNERARE S.R.L nu urmărește în activitățile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor. O atenție deosebită se acordă pentru a se asigura că orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizează în conformitate cu cerințele Regulamentului, articolul 8 și în cazuri strict determinate.


IX. DURATA PRELUCRĂRII DATELOR 

Va fi determinată în general de momentul exercitării dreptului la opoziție, în conditiile art. 21 alin. 2 din Regulamentul European nr. 679/2016. Excepție: Pentru datele  declarate în cadrul serviciului call center, durata prelucrării datelor este de 3 ani, ca regulă, sau până la exercitarea dreptului de opoziție. De asemenea, ECHIPA 07FUNERARE S.R.L poate stoca datele cu caracter personal pe o astfel de durată mai îndelungată, în scop probatoriu și de arhivare.

Totodată, stocarea datelor personale pentru o perioadă mai îndelungată de timp se poate realiza pentru realizarea de statistici, îmbunătățirea serviciilor, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață.


X. EXERCITAREA DREPTURILOR DE CATRE PERSOANELE VIZATE 

Pentru exercitarea drepturilor persoanelor vizate, Societatea ECHIPA 07FUNERARE S.R.L va administra urmatoarea adresa de posta: str. Chilia Veche nr. 3, bloc TD16, apart. 1, sector 6, Bucuresti, sau alta adresa de corespondenta pe care o va expune in mod vizibil pe site-rile societatii.